SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Program „Od grosika do złotówki”

 

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki”. Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym  wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę  wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, a także przydatne we współczesnym świecie,  jako początek edukacji najmłodszych.

Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. W zajęciach edukacyjnych klas I-III szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, dlatego nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie  atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań  o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają bezpieczna podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

Istotnym elementem programu jest współpraca z rodzicami.

  • zajęcia dydaktyczne angażują także rodziców. Nauczyciele przygotowują ich do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają w tematykę zajęć.
  • Oprócz tego, że rodzice powinni znać założenia i przebieg projektu, mają także pełnić funkcję konsultantów oraz aktywnie włączać się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci.
  • Mogą też uczestniczyć np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty bezpieczeństwa oraz Karty oszczędzania). Rodzice mogą także śledzić postępy swojego dziecka „podróżnika”, przeglądając jego „Dziennik podróży”, co miesiąc bogatszy o kolejny pakiet.

 

Close Menu