Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie została oddana do użytku 1.09.1968 roku, po 11 miesiącach budowy. Patronat nad budową objął Wojewódzki Komitet Budowy Szkół przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku, wykonawcą było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

Salę gimnastyczną z zapleczem sportowym wybudowano i oddano do użytku w sierpniu 1970 roku.

W dniu 18.09.1970 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku nadało Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie imię Ludwika Waryńskiego, sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski został przekazany szkole dnia 29.04.1972 roku.

Od 1969 roku Wydział Oświaty i Kultury w Kolnie uznał szkołę za wiodącą w całokształcie pracy dydaktyczno-wychowawczej z terenem oddziaływania na cały powiat.

Szkołą do chwili obecnej kierowało sześciu dyrektorów:

1.  Halina Wasik (od 1.09.1968 roku do 31.08.1972 roku )
z-ca: Zdzisława Szalunas

2.  Jan Myśliński (od 1.09.1972 roku do 31.08.1986roku)
z-cy: Zdzisława Szalunas (do 1978 roku)
Maria Boć (do 1986 roku)

3. Bronisław Szymański  (od 1.09.1986 roku do 31.03.1991 roku)
z-cy: Teresa Skrodzka
Jadwiga Potaś

4.  Jadwiga Potaś (od 4.04.1991 roku do 31.08.1993 roku)
z-cy: Teresa Skrodzka
Helena Grodzka

5.  Maria Nagórska (od 1.09.1993 roku do 30.09.2008 roku)
z-cy: Irena Kozicka (od 1.09.1993 roku do 31.08.2008)
Elżbieta Kowalewska (od 1.09.1993r. do 31.08.2002)

6. Dariusz Łosiewski (od 1.10.2008 roku do chwili obecnej)
z-ca: Barbara Tobojka (od 1.10.2008 roku do chwili obecnej)

W okresie, od kwietnia 1973 roku do sierpnia 1983 roku, w szkole istniała Izba Pamięci Narodowej. Utworzono ją z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Białymstoku. W 1978 roku działalność Izby została wyróżniona odznaką „Za zasługi dla ZBOWiD”.

Z powodu trudności lokalowych Izbę przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Małym Płocku.

W latach 1982-1984 dobudowano do budynku jedno skrzydło, w którym mieszczą się :
4 pracownie, gabinety: lekarski i stomatologiczny oraz w piwnicy szatnie dla dzieci.

W latach 1991-1998 szkoła dysponowała dodatkowym budynkiem dla klas I-III po byłym Przedszkolu nr 1.

Od 1.09.1998 roku szkoła jest zlokalizowana w jednym budynku. Oprócz 27 oddziałów klas I-VI uczyło się jeszcze 7 klas Gimnazjum w Kolnie.

W roku szkolnym 2001/2002 będzie uczyło się 11 klas gimnazjum i 26 oddziałów klas I-VI. (razem: 37 oddziałów)

W 1998 roku szkoła otrzymała uchwałą Rady Miejskiej w Kolnie imię Henryka Sienkiewicza. Na wspólny wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, zmieniono patrona szkoły. Został nim Henryk Sienkiewicz.
Dnia 7 czerwca 1998 roku szkole wręczono sztandar, ufundowany przez sponsorów.

Poprzedni sztandar został przekazany do archiwum.

Na uroczystość wręczenia sztandaru przybyła wnuczka Henryka Sienkiewicza p. Maria Sienkiewicz, przedstawiciele szkół sienkiewiczowskich z Wąsosza, Rajgrodu i Łysych oraz władze miejskie i oświatowe. Poświęcenia sztandaru dokonał podzas uroczystej mszy w Kościele Parafialnym Ks. Prałat dr J. L. Grajewski.

Szkoła bierze udział w zlotach szkół sienkiewiczowskich. W maju 2000 roku wspólnie z Ks. Dziekanem delegacja uczestniczyła w odsłonięciu pomnika H. Sienkiewicza w Warszawie.

W szkole odbyło się szereg ważnych uroczystości:

1971/72 Wojewódzka inauguracja roku szkolnego

21.04.1972. 500 osób brało udział w wykładzie doc. dr E. Fleminga

1978/79 Wojewódzka inauguracja Dni Olimpijczyka w związku z 35 leciem PRL, na starcie stanęło 1400 osób. Uczniów do pokazów tanecznych przygotowały: p. Jadwiga Potaś, p. Teresa Skrodzka, p. Wanda Dybowska.

12.04.1997 w ramach Wizytacji Kanonicznej, Ks. Biskup Tadeusz Zawistowski spotkał się z nauczycielami Parafii Kolno.

1998/1999 Konferencje rejonowe nauczycieli Powiatu Kolneńskiego zorganizowane przez ODN.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie © 2017 Frontier Theme