SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Główne obszary działań Szkoły

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ SZKOŁY


KSZTAŁCENIE


1. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINU NA KONIEC SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

– Zapoznanie uczniów z wymaganiami oraz zasadami przeprowadzania egzaminów.
– Kontrola osiągnięć uczniów i wskazywanie sposobów eliminowania braków w umiejętnościach.
– Analizowanie wyników promocji i wyników egzaminów do gimnazjum.
– Analiza osiągnięć uczniów w gimnazjach.

2. STWORZENIE WARUNKÓW DO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA.

– Opracowanie spójnego systemu oceniania.
– Skonstruowanie narzędzi do pomiaru dydaktycznego.
– Podmiotowe traktowanie uczniów.
– Uwzględnienie w procesie dydaktycznym potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewnienie kształcenia uczniom niepełnosprawnym.
– Wdrażanie uczniów do samooceny.
– Pedagogizacja rady pedagogicznej.
– Rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.

3. WPROWADZENIE NOWYCH METOD NAUCZANI.

– Zapoznanie z zasadami komunikowania się.
– Zapoznanie z zasadami twórczego myślenia.
– Zapoznanie z zasadami aktywnego słuchania.
– Zapoznanie z zasadami rozwiązywania konfliktów.

Close Menu