Oddziaływania wychowawcze i opieka nad uczniami

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKA NAD UCZNIAMI


1. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ.

– Uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka.
– Promowanie zdrowego stylu życia.
– Stała kontrola nad uczniami trudnymi oraz niską frekwencją na zajęciach.

2. PEDAGOGIZACJA RODZICÓW ORAZ RADY PEDAGOGICZNEJ (SYSTEMATYCZNE DZIAŁANIE SPRZĘŻONE Z EWALUACJĄ).

– Zapoznanie rodziców z problemami szkoły.
– Szkolenia na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających.
– Uświadomienie rodzicom pozytywnych stron systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami.
– Zapoznanie rady pedagogicznej z zasadami rozwiązywania konfliktów.

3. ZAPEWNIENIE UCZNIOM ODPOWIEDNIEJ OPIEKI.

– Podczas lekcji i przerw.
– Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole.
– Zachęcenie uczniów do zdobywania karty rowerowej i motorowerowej.

4. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PROZDROWOTNEJ.

– Utrwalanie nawyków higienicznych.
– Wdrażanie do stosowania zasad higieny pracy i odpoczynku.
– Uświadomienie wpływu żywienia na rozwój dziecka.

5. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNEJ.

– Znajomość historii regionu.
– Kultywowanie zwyczajów i obrzędów.
– Zachęcanie do działań na rzecz regionu.
– Pogłębianie wiedzy dotyczącej patrona szkoły.
– Uczestniczenie w obchodach świąt narodowych.

6. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PROSPOŁECZNEJ.

– Postrzeganie wartości drugiego człowieka.
– Kształcenie umiejętności właściwej komunikacji z drugim człowiekiem.
– Rozbudzanie potrzeby niesienia pomocy innym.
– Rozbudzanie potrzeby aktywnej pracy na rzecz klasy, szkoły.

7. ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ.

– Wypracowanie wspólnych reguł klasowych.
– Przyjmowanie odpowiedzialności za porządek i wystrój klasy.
– Poznanie procedur demokratycznych.
– Ustalenie obszarów współdecydowania uczniów w oparciu o regulaminy oraz działalność szkolnej rady uczniowskiej.