SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Priorytety

PRIORYTETY

1. Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
2. Stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ucznia.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym na różnych płaszczyznach działania.
PRIORYTETY PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W KOLNIE


1. Dobre przygotowanie do sprawdzianu końcowego w kl. VI.
▫ wnikliwa analiza standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów na koniec szkoły podstawowej.
▫ umiejętności uczniów osiągnięte po pierwszym i drugim etapie edukacyjnym szkoły podstawowej.
2. Zwrócenie uwagi w pracy edukacyjnej na kompetencje komunikacyjne:
▫ rozumienie czytanego tekstu,
▫ pracę samodzielną,
▫ umiejętność mówienia,
▫ umiejętność słuchania,
▫ pisanie na temat i zgodne z celem, redagowanie pism użytkowych,
▫ zwrócenie uwagi na estetykę i układ graficzny, czytelność zapisu,
▫ rozumienie przyczyn, skutków i zależności zjawisk, operacji liczbowych w kształceniu matematycznym,
▫ uczeń potrafi korzystać z informacji i zmierza do samodoskonalenia,
▫ zwrócenie szczególnej uwagi na opanowanie przez uczniów umiejętności określonych standardami wymagań egzaminacyjnych.
3. Stwarzanie warunków do oceniania własnych postaw przez uczestnictwo w życiu: szkoły, domu i środowiska.
4. Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.
5. Rozwijanie współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.
6. Wzbogacanie wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, unowocześnianie bazy szkoły.
7. Działania zmierzające do doskonalenia kadry pedagogicznej.
8. Wyrównywanie szans edukacyjnych u progu kariery szkolnej dziecka, tworzenie w szkole warunków do nauki dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych.
9. Bezpieczeństwo w szkole – przyjazna szkoła dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
10. Pedagogizacja rodziców – cykliczne, zaplanowane i dobrze zorganizowane spotkania z rodzicami.

Close Menu