Regulamin w szatni w świetlicy

Regulamin szatni i świetlicy.

 1. W szatni należy
  korzystać z wyznaczonego dla klasy boksu.
 2. Uczniowie
  ograniczają czas przebywania w szatni do niezbędnego minimum.
 3. Boksy są
  zamknięte w czasie trwania lekcji. Otwierane są, gdy dana klasa rozpoczyna i
  kończy zajęcia.
 4. Szatniarz
  monitoruje liczbę osób korzystających z boksów w tym samym czasie.
 5. Po zakończonych
  zajęciach uczniowie klas 0 – II schodzą do szatni w obecności nauczyciela
  prowadzącego w danym oddziale ostatnie zajęcia.
 6. Do szatni nie
  wchodzą opiekunowie, z wyjątkiem:

  1. pierwszego
   tygodnia września w przypadku Rodziców uczniów klas 0 i I.
 7. W trakcie zajęć
  lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji
  szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć, wyjścia na konkursy, zawody
  itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności szatniarza.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

 1. Szkoła organizuje
  zajęcia świetlicowe dla uczniów, których Rodzice złożyli zgłoszenia dotyczące
  potrzeby zapewnienia opieki w świetlicy szkolnej.
 2. Zajęcia
  organizuje się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej oddzielnie dla klas 0 i
  klas I – VIII.
 3. Pomieszczenia, w
  których odbywają się zajęcia świetlicowe, są wietrzone nie rzadziej niż co
  godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
 4. Pomieszczenia, w
  których odbywają się zajęcia świetlicowe, są wyposażone w dozowniki z płynem do
  dezynfekcji rąk.
 5. Do regulaminu
  świetlicy szkolnej wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące zapewnienia
  bezpieczeństwa w okresie epidemii.
 6. Rodzic
  przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej może wejść do
  budynku szkoły, stosując osobiste środki ochrony.
 7. Rodzic zgłasza
  odbiór dziecka pracownikowi obsługi, następnie przechodzi do strefy na
  parterze, przy wejściu do szkoły i oczekuje w tym miejscu na dziecko.