SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

§ 3

1. Nazwa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach również.

§ 4

1. Statut Szkoły jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające z:
a) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
b) Deklaracji Praw Dziecka ONZ,
c) Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa, szkoła w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej
 wyposaża w wiedzę o człowieku, społeczeństwie, jego kulturze i historii, problemach współczesnego kraju i świata, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, o nauce, technice i pracy,
 wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,
 realizuje odpowiednie programy nauczania określone w Szkolnym Zestawie Programów.
b) umożliwia realizację Programu Wychowawczego Szkoły, który stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły i obejmuje:
 powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela,
 powinności i treści wychowawcze właściwe do poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,
 zwyczaje i obyczaje szkolne,
 programy wychowawcze i profilaktyczne.
c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
d) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
e) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny poprzez:
 włączanie uczniów w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
 wyrabianie szacunku dla symboli narodowych,
f) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
 kontakt z placówkami kultury,
 spotkania z ciekawymi ludźmi.
g) udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
h) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski,
i) rozwija zainteresowania uczniów poprzez udział w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań,
j) wspomaga rozwój fizyczny uczniów poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
k) kształtuje poczucie tożsamości narodowej i religijnej,
l) umożliwia korzystanie ze szkolnej biblioteki i centrum multimedialnego,
m) organizuje wychowanie do życia w rodzinie za zgodą rodziców

§ 6

1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:
a) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,
b) tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia i możliwości szkoły.
2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:
a) kompensowanie mikrodeficytów w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych
b) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy w związku z wydanym orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
c) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu,
d) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników,
e) obniżenie progu wymagań z niektórych przedmiotów, zgodnie z regulaminem klasyfikacji, oceniania i promowania oraz zaleceniami poradni.

§ 7

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
a) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,
b) pracownicy pedagogiczni, a w szczególności nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do:
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
 pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według grafiku dyżurowania,
 wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
c) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje podczas ćwiczeń na przyrządzie.
2. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące:
a) nauczyciele pełnią dyżury według wywieszonego grafiku,
b) dyżury są pełnione od godz. 750 do zakończenia zajęć – podczas przerw międzylekcyjnych,
c) nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,
d) w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, Dyrektor Szkoły wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,
e) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Szkoły i wychowawcę klasowego,
f) Dyrektor Szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku  pielęgniarkę, pogotowie ratunkowe, rodziców i sporządza protokół powypadkowy.
3. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli:
a) każdy nauczyciel organizujący zajęcia edukacyjne w terenie, zgłasza wyjście Dyrektorowi Szkoły,
b) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad klasą, jeżeli wyjście jest na terenie miasta Kolno,
c) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 15 uczniami, jeżeli jest to wycieczka poza Kolno,
d) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,
e) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta, nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców,
f) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „karty wycieczki”,
g) opiekunem wycieczki może być oprócz nauczyciela, osoba pełnoletnia, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

 

ROZDZIAŁ III – ORGANY SZKOŁY

§ 8

1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.

§ 9

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Szkoły określa Minister Edukacji Narodowej.
2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor Szkoły:
a) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły w zakresie oceniania i analizowania efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb szkoły, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
b) planuje, opracowuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły uwzględniając zadania dotyczące przedstawiania wyników radzie pedagogicznej,
c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
d) przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej, radzie rodziców samorządowi uczniowskiemu,
e) opracowuje program rozwoju pracy szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,
f) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczyciela, zgodnie z obowiązującymi zmianami,
g) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
h) opracowuje regulaminy obowiązujące w szkole lub powołuje w tym celu komisje
i) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
j) na wniosek rodziców i rady pedagogicznej decyduje o przeniesieniu ucznia do innej klasy,
k) decyduje o przyjęciu ucznia z poza obwodu szkoły,
l) występuje z wnioskiem do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
m) nadzoruje prawidłowość prowadzonej dokumentacji szkoły,
n) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
o) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szkolnych.
4. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników, decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) powierzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora Szkoły i odwołania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego,
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
d) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Dyrektor Szkoły ma także prawo:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
b) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
c) wypożyczania za odpłatnością, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, pomieszczeń szkoły, po podpisaniu umowy między zainteresowanymi,
d) wypożyczenia sprzętu i wyposażenia szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i ustaleniu zasad wypożyczenia.
6. Dyrektor Szkoły wykonując swoje zadania współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.
7. Dyrektor Szkoły przekazuje Radzie Pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu dwa razy w roku, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 10

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej
a) pracownicy ekonomiczni,
b) pracownicy administracyjni i obsługowi,
c) przedstawiciele rodziców,
d) przedstawiciele samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających na terenie szkoły,
e) pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej,
f) przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje,
g) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych i innych.
5. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej obejmują:
a) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
b) zatwierdzanie Statutu Szkoły,
c) zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły,
d) zatwierdzanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły,
b) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych,
c) wniosek Dyrektora Szkoły przy powierzaniu stanowiska Zastępcy Szkoły,
d) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Zarządu Miasta Kolno o odwołanie Dyrektora, a do Dyrektora Szkoły o odwołanie Zastępcy Dyrektora.
8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub projekt jego zmian.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
10. Uchwały rady pedagogicznej są zwykle podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady  pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 11

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą…
3. Rada Rodziców  może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i dysponować  nimi zgodnie ze swoim regulaminem.
5. Rada Rodziców zapewnia rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły, a w szczególności w zakresie:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, wyników w nauce, przyczyn niepowodzeń i trudności ich dzieci,
c) przestrzegania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
6. Rada Rodziców  ma obowiązek udzielać pomocy w realizowaniu celów wychowawczych, kształcących i opiekuńczych szkoły.
7. Rada Rodziców działa poprzez podejmowanie uchwał, wysuwanie postulatów i wniosków w czasie:
a) zebrań klasowych,
b) zebrań plenarnych,
c) posiedzeń prezydium,
d) obrad komisji.
8. Rada Rodziców  uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 12

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd Uczniowski na wniosek Dyrektora Szkoły wydaje opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela.

§ 13

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor Szkoły, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
c) zapewnia bieżącą wyminę informacji pomiędzy organami szkoły,
d) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły na ich wniosek.

§ 14

1. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
2. Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 15

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej.

§ 16

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły.
2. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku szkolnego.
3. Arkusz organizacyjny określa: liczbę uczniów, oddziałów, pracowników, liczbę godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, ogólną liczbę godzin.
4. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku szkolnego.

§ 17

1. Uczniowie szkoły są podzieleni na klasy realizujące program według planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania.
2. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność ustala organ prowadzący szkołę.
3. W szkole podstawowej mogą być tworzone klasy integracyjne od 15 do 20 osób, w tym 3 do 5 osób niepełnosprawnych.
4. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły lub komisje przez niego powołane. Rozkład ten uwzględnia wymogi dotyczące zdrowia, higieny pracy i warunków lokalowych i kadrowych szkoły.
5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne.
6. Czas trwania zajęć oraz przerw w kształceniu zintegrowanym ustala nauczyciel kl. I – III.
7. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut.
8. Czas przerw międzylekcyjnych:
a) 8.45 – 8.55
b) 9.40 – 9.50
c) 10.35 – 10.50
d) 11.35 – 11.50
e) 12.35 – 12.45
f) 13.30 – 13.40
g) 14.25 – 14.35
h) 15.20- 15.30
9. Czas przerw międzylekcyjnych zmienić może Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
10. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
11. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka angielskiego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
12. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
13. Uczniowie w czasie przerw nie przebywają w klasach, ani w sali gimnastycznej. Sale podczas przerw są zamykane.
14. Od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć uczniowie przebywają na terenie szkoły. Po zakończonych zajęciach uczeń nie powinien pozostawać na terenie szkoły.

§ 18

1. W szkole działa świetlica z dożywianiem.
2. Świetlica organizuje opiekę uczniom, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
4. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 uczniów.
5. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
6. Uczniowie korzystający z obiadów wnoszą opłaty w wysokości kosztów surowców, natomiast pracownicy szkoły wnoszą opłaty w wysokości kosztów surowców i kosztów przygotowania posiłku.
7. Głównymi formami pracy świetlicy są:
a) zajęcia muzyczno-ruchowe,
b) rekreacyjno-sportowe,
c) plastyczne,
d) filmy, wycieczki i zabawy,
e) odrabianie lekcji,
f) małe formy teatralne.
8. Szczegółowe zasady działania świetlicy z dożywianiem określa regulamin.

§ 19

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji programu szkoły oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) Gromadzenie i opracowanie zbiorów,
b) Korzystanie ze zbiorów w czytelni
c) Prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
d) Funkcjonowanie biblioteki jako Centrum Multimedialnego.
4. Szczegółowe zasady działania biblioteki określa regulamin.

§ 20

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia.

§ 21

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.ROZDZIAŁ V – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 22

1. Do zadań nauczyciela szkoły należy:
a) realizacja kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach, zespołach, osiąganie w stopniu optymalnym celów ustalonych w programach tych zajęć,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
c) uczestniczenie w pracach, których zadania dotyczą realizacji programów nauczania, opracowywania sprawdzianów wiedzy, zestawów pytań, doradztwa metodycznego, pomocy nauczycielom początkującym w zawodzie, organizowania, wyposażania i opieki nad salami lekcyjnymi, doskonalenia zawodowego,
d) wspieranie swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zdolności,
e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,
f) bezstronne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
g) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły, a także Rady Pedagogicznej szkoły o wynikach swoich uczniów,
h) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
i) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej.
2. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego.

§ 23

1. Nauczyciele szkoły mają prawo:
a) decydowania w sprawie doboru programu nauczania,
b) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych.
c) decydowania o bieżącej, semestralnej i końcoworocznej ocenie postępów swoich uczniów,
d) mają prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów,
e) zapewnienia organizacyjnych i materialnych warunków pracy umożliwiających realizowanie swoich zadań,
f) pełnej informacji, wglądu w dokumenty, gdy jego osoba jest przedmiotem wniosku lub opinii uczniów, rodziców, organów szkoły,
g) stosowania i rozwijania własnego systemu nagród i kar wobec uczniów powierzonych jego opiece,
h) zgłaszania wniosków, opinii i skarg we wszystkich sprawach dotyczących szkoły w pierwszej kolejności Dyrektorowi Szkoły.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli regulują odrębne przepisy.

§ 24

1. Nauczyciele szkoły służbowo odpowiadają przed Dyrektorem Szkoły za:
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoich zajęciach edukacyjnych oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
c) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
e) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów oraz ich sprawiedliwego traktowania,
f) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz ich predyspozycji intelektualnych i zainteresowań,
g) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
h) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
i) respektowanie orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących dysleksji, dysgrafii i dysortografii
j) współpracę z nauczycielami tych samych zajęć edukacyjnych.

§ 25

1. Nauczyciele szkoły odpowiadają służbowo przed władzami szkoły, cywilnie lub prawnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerwach międzylekcyjnych w czasie dyżurów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na wypadek pożaru,
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez Dyrektora Szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 26

1. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy:
a) planowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, a w szczególności:
 tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
 rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym, miedzy wychowankami, a całą społecznością szkolną,
 organizowanie różnych form życia zespołowego, w tym wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru i innych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych, organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,
3. ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z klasowym komitetem rodziców, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,
4. współdziałanie z pedagogiem szkolnym, szkolną pielęgniarką, poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
5. zapoznawanie uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i przepisami MEN dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania.

§ 27

1. Nauczyciel – wychowawca:
a) współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami o harmonogramie działań wychowawczych na dany rok szkolny,
b) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w sprawie swej pracy wychowawczej od Dyrekcji Szkoły i instytucji wspomagających szkołę,
c) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków,
d) ma prawo ustanawiać własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,
e) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, społecznych i materialnych swoich wychowanków.

§ 28

1. Nauczyciel – wychowawca odpowiada tak samo, jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
a) służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół planu wychowawczego klasy,
c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,
d) za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 29

1. Praca dydaktyczno – wychowawcza nauczyciela bibliotekarza realizowana jest poprzez:
a) udział w realizacji Programu Wychowawczego Szkoły,
b) zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów i pracowników szkoły,
c) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
d) kształcenie umiejętności samodzielnych poszukiwań bibliograficznych oraz efektywnego wykorzystywania różnych źródeł informacji w procesie uczenia się,
e) kształtowanie kultury czytelniczej,
f) współpracę z nauczycielami w celu gromadzenia i wykorzystania zbiorów bibliotecznych,
g) aktualizację warsztatu pracy obejmującego:
 wydawnictwa informacyjne i fachowe,
 zbiór pomocy dydaktycznych do zajęć przysposobienia czytelniczego,
 kartoteki bibliograficzne.
2.W zakres zadań organizacyjnych nauczyciela – bibliotekarza wchodzi:
h) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników,
i) prowadzenie ewidencji zbiorów w oparciu o obowiązujące przepisy,
j) opracowanie zbiorów, katalogowanie i klasyfikacja,
k) selekcjonowanie i konserwowanie zbiorów,
l) tworzenie warsztatu informacyjnego, księgozbiorów podręcznych, katalogów, kartotek,
m) udostępnianie zbiorów,
n) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

§ 30

1. Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy:
a) realizacja Wychowawczego Programu Szkoły,
b) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
g) współdziałanie z rodzicami uczniów,
h) dbałość o wyposażenie i wystrój pomieszczeń świetlicy.

§ 31

1. Do zadań nauczyciela – pedagoga należy:
a) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów,
b) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
c) rozwiązywanie trudności poprzez kontakt z uczniem, jego domem rodzinnym, wychowawcą i nauczycielami, udzielanie porad i wskazówek,
d) przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego uczniów poprzez stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolnie, Kuratorami, Sądem Rodzinnym,
e) eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych w ramach indywidualnej pomocy pedagogicznej,
f) kierowanie na badania uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie,
g) dbanie o prawidłową realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
h) organizacja spotkań z uczniami, rodzicami celem rozwiązywania problemów dotyczących uczniów.

§ 32

1. W szkole jest stanowisko Zastępcy Dyrektora Szkoły.
2. Zastępca Dyrektora Szkoły przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
a) pełni funkcję Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności w szkole,
b) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, ma prawo przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
c) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, formułowaniem projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także bierze udział w sprawach oceny pracy wszystkich nauczycieli i pracowników,
d) ma prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli i innych pracowników,
e) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisywania pism.
3. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zastępcy określa Dyrektor Szkoły.

§ 33

1. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi należy:
a) obsługa kancelaryjna szkoły,
b) prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników,
c) sporządzanie sprawozdań,
d) zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkoły,
e) utrzymywanie czystości budynku oraz przynależnego terenu,
f) zapewnianie opieki nad zielenią w czasie ferii i wakacji.
2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom określa Dyrektor Szkoły.
3. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
a) uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły,
b) reagowania na zachowanie ucznia,
c) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły i innym organom szkoły, a także nauczycielom i wychowawcom wniosków, opinii i skarg dotyczących szkoły i uczniów.

§ 34

1. Nauczyciel może być wyróżniony i nagrodzony.
2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków,        przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac poza jego obowiązkami.
3. Nagroda może być przyznana w formie:
a) ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,
b) pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych,
c) nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
d) wystąpienia z wnioskiem nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
e) wnioskowania o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,
f) nagrody jubileuszowe z zakładowego funduszu nagród.
4. Zasady przyznawania nagród reguluje wewnątrzszkolny regulamin wynagradzania nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ VI – UCZNIOWIE

§ 35

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.
2. Granice obwodu szkolnego określa Rada Miasta.
3. Obowiązek  szkolny dziecka reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

§ 36

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu kształcenia,
b) opieki w czasie zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia,
d) rozsądnego obciążenia pisemnymi sprawdzianami wiadomości, z zachowaniem zasady, że w ciągu tygodnia mogą być 2prace kontrolne,
e) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedziana pracą kontrolną,
f) znajomości terminu sprawdzianu wiadomości z tygodniowym uprzedzeniem,
g) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który stanowi Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły,
h) pomocy ze strony szkoły w rozwijaniu swoich zainteresowań i talentów,
i) swobodnego rozwoju swej osobowości oraz dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych,
j) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej za wiedzą i zgodą wychowawcy i Dyrektora Szkoły,
k) korzystania z bazy szkolnej zgodnie z regulaminami porządkowymi sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.

§ 37

1. Uczeń ma obowiązek stosować się do postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności:
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły,
b) systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, „kartkówka” z trzech ostatnich lekcji nie wymaga uprzedzenia ucznia,
c) wykorzystywać jak najlepiej czas nauki,
d) przybywać punktualnie na zajęcia,
e) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
f) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły,
g) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,
h) szanować poglądy innych i godność osobistą drugiego człowieka,
i) ponosić odpowiedzialność za własne życie, higienę i rozwój psychofizyczny poprzez:
 przestrzeganie zakazu używania i posiadania alkoholu, tytoniu, środków odurzających w szkole i poza szkołą oraz podczas imprez szkolnych organizowanych przez szkołę,
 dbałość o swój wygląd estetyczny (fryzura, ubiór, minimalna ilość ozdób, brak makijażu) i higienę ciała,
j) dbać o ład i porządek w szkole poprzez:
 pełnienie obowiązków dyżurnego w klasie zgodnie z grafikiem ustalonym przez wychowawcę.
 przeciwdziałanie wszelkim przejawom niszczenia mienia szkoły, zakłócania porządku i stosowania przemocy,
 sprzeciwianie się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,
 obowiązek naprawiania wyrządzonej szkody lub finansową rekompensatę uiszczoną przez rodziców na konto Rady Rodziców
 zmianę obuwia na „kapcie miękkie wsuwane” na terenie szatani i przestrzeganie zakazu przebywania na terenie szkoły w innym obuwiu,
 przestrzeganie zakazu przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, dużych kwot pieniędzy, za te przedmioty pozostawione na terenie szkoły, szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
 przebywanie, w czasie przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych (hol na parterze szkoły, świetlica, biblioteka). Jeżeli uczeń samowolnie, bez pozwolenia opuści teren szkoły, za jego bezpieczeństwo i zachowanie odpowiadają rodzice,
 usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach w terminie tygodnia od powrotu do szkoły,
 przestrzegać zarządzeń Dyrektora Szkoły, postanowień Rady Pedagogicznej, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 uczeń kończący szkołę podstawową lub odchodzący ze szkoły, ma obowiązek „rozliczyć się” w formie rzeczowej i pisemnej z pracownikami, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie szkoły.

§ 38

1. Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony.
2. Wyróżnienia i nagrody otrzymuje za:
a) rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych, wzorową postawę i frekwencję,
b) szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy
c) znaczące osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
d) postawę prospołeczną, przeciwstawianie się złu, zachowaniom agresywnym, nietolerancji wśród uczniów.
3. Wyróżnienia i nagrody udziela się w formie:
a) pochwały wychowawcy klasy,
b) pochwały dyrektora szkoły na apelu,
c) listu pochwalnego do rodziców,
d) nagrody rzeczowej, dyplomu lub pucharu,
e) świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek:
a) wychowawcy klasy,
b) nauczyciela przedmiotu,
c) dyrektora szkoły,
d) rady pedagogicznej,
e) samorządu szkolnego.

§ 39

1. Uczeń może być ukarany.
2. Karę uczeń otrzymuje za:
a) Nieprzestrzeganie treści statutu szkoły i regulaminu szkoły,
b) Nie respektowanie poleceń nauczycieli, wychowawcy i zarządzeń organów szkoły.
3. Kara może być udzielana w formie:
a) upomnienia i nagany udzielonej przez wychowawcę,
b) upomnienia udzielonego przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub na apelu szkolnym,
c) obniżenia oceny ze sprawowania,
d) odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę zakazu reprezentowania jej na zewnątrz,
e) przeniesienia do innej klasy,
f) przeniesienia do innej szkoły,
g) przeniesienia do ośrodka wsparcia wychowawczego.
4. Kary mogą być udzielane na wniosek:
a) wychowawcy klasy,
b) dyrektora szkoły,
c) nauczyciela przedmiotu,
d) rady pedagogicznej,
e) samorządu klasowego lub szkolnego.
5. Kary określone w ust. 3 pkt. e udziela dyrektor na wniosek wychowawcy.
6. Karę określoną w ust. 3 pkt. f udziela rada pedagogiczna na podstawie uchwały po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i poinformowaniu rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o udzielonej karze z uzasadnieniem.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły, ust. 3, pkt. f.
8. Kary mogą być zmienione lub anulowane:
a) indywidualnie mogą być zmienione przez udzielającego, na pisemną prośbę zainteresowanego, złożoną do wychowawcy lub dyrektora szkoły po uzyskaniu poręczenia nauczyciela w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia,
b) kary nałożone przez radę pedagogiczną mogą być anulowane przez nią po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły.
9. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły w przypadkach ust. 3 pkt. a, c, d, e lub organu nadzorującego w przypadku ust. 3 pkt. b, f.
10. Organ nadzorujący lub dyrektor szkoły prowadzi postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.
11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej nagrodzie lub przydzielonej karze na piśmie wraz z podaniem motywacji lub uzasadnieniem.

§ 40

1. Kryteria i tryb ustalania ocen z zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 41

1. Rodzice uczniów maja prawo:
a) znajomości Statutu Szkoły,
b) znajomości Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
c) znajomości przepisów MEN dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) uzgodnienia z wychowawcą, nauczycielem, sposobu pedagogicznego oddziaływania na swoje dziecko,
e) systematycznego uzyskiwania informacji na temat postępów w nauce, zachowaniu, sukcesach i trudnościach swojego dziecka,
f) zwracania się o pomoc i poradę w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci,
g) zgłaszania do Dyrektora Szkoły wniosków, opinii i skarg dotyczących funkcjonowania szkoły.

§ 42

1. Rodzice ucznia są zobowiązani do:
a) nadzoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego przez ich dzieci,
b) motywowania i nadzoru nad wypełnianiem przez ich dzieci obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły,
c) utrzymywania systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne oraz aktywnego uczestniczenia w zebraniach rodziców,
d) udzielania, w miarę swoich możliwości, pomocy szkole,
e) zapewniania bezpieczeństwa uczniów wspólnie z nauczycielami dyżurującymi w czasie dyskotek szkolnych (na własne życzenie).


ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

1. Szkoła posiada własny sztandar.

§ 45

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Szkoła jest jednostką budżetową podległą Miastu Kolno.

§ 46

1. Statut Szkoły może poprzez nowelizację zmienić Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Komitetu Rodzicielskiego.
2. Wnioski dotyczące zmian w Statucie Szkoły kierowane są przez inne organy szkoły do Rady Pedagogicznej.

§ 47

1. Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia 26.10.2009.
2. Poprzedni statut został uchylony z dniem wejścia w życie nowego statutu.

Close Menu