SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie, ul. Szkolna 8, 18-500 KOLNO, tel: (86) 278 23 36

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

„Człowiek powinien się starać,
by być coraz lepszy.”
Henryk Sienkiewicz

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o systemie oświaty.
2. Podstawa programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002 r.
3. Karta Nauczyciela.
4. Statut Szkoły.
5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
8. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
9. Rządowy program poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Bezpieczna szkoła”.Założenia programu

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do wszystkich pracowników szkoły, przy współudziale rodziców oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę naszej placówki. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

 

Misja szkoły

Każdy ma równe szanse w rozwoju intelektualnym, duchowym, fizycznym.
Szkoła zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój.

„Dziecko małe, mniej go jest.
Trzeba się pochylić,
zniżyć ku niemu.”
Janusz Korczak

Wizja szkoły:

1. Zapewniająca wysoki poziom nauczania.
2. Bezpieczna szkoła.
3. Zapewniająca wysoki poziom kultury osobistej uczniów.
4. Czysta szkoła.
5. Zapewniająca naukę języków obcych.
6. Zapewniająca rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
7. Umożliwiająca odbywanie zajęć wychowania fizycznego w nowej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.


Wychowanie

Wychowanie – jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.

Wychowanie dzieci w głównej mierze należy do rodziców, szkoła daje im wsparcie, promując ogólnie uznane wartości, nie zastępując ideałów wyniesionych przez dzieci z domu rodzinnego. W szkole na wychowanie dziecka mają wpływ wszyscy: koledzy, nauczyciele, sekretarka, sprzątaczki, woźny, dlatego oddziaływania wychowawcze powinny być jednolite i planowe.


Cele wychowawcze szkoły

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej.
2. Wzbudzanie poczucia przynależności do grupy i własnej w niej wartości.
3. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej jako podstaw kształtowania postaw patriotyzmu.
4. Przestrzeganie w kontaktach z uczniem i rodzicem praw człowieka.
5. Tolerancja wobec siebie i innych.
6. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych.
7. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia.
8. Dbałość o stan środowiska przyrodniczego.
9. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w społeczności szkolnej.
10. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
11. Integracja społeczności szkolnej.
12. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 

Zadania wychowawców

Podstawowym zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1. Wnikliwe rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów.
2. Poznanie predyspozycji, zainteresowań, zdolności i potrzeb uczniów oraz dbanie o ich rozwój na terenie szkoły.
3. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej.
4. Zaszczepianie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości uniwersalnych.
5. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
6. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
7. Kształtowanie dobrej atmosfery w pracy zespołu klasowego.
8. Podejmowanie działań umożliwiające rozwiązywanie konfliktów.
9. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
10. Dbanie o prawidłową realizację obowiązku szkolnego.
11. Wspieranie rodziców w ich działalności wychowawczej, zgodnie z uznawanymi przez nich wartościami.
12. Opracowanie  w oparciu o niniejszy, w porozumieniu z wychowankami i ich rodzicami, klasowych programów wychowawczych.

Sposoby realizacji zadań wychowawczych

 gry i zabawy,
 dyskusje na forum grupy,
 scenki rodzajowe,
 twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,
 pogadanki,
 gry dramatyczne,
 akcje ekologiczne, konkursy i zawody sportowe
 treningi umiejętności,
 projektowanie dokumentów,
 symulacje,
 prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)
 warsztaty poznawczo-doskonalące,
 wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,
 biwaki.
 współpraca z rodzicami
 działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych
 udział w akcjach charytatywnych
 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe

 

Wizja absolwenta trzeciej klasy

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej:

 Coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole.
 Lubi szkołę i lubi się uczyć.
 Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym.
 W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się.
 Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.
 W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha.
 Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności.
 Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami.
 Jest gotów podejmować działania w sposób planowy.
 Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku.
 Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych.
 Nawiązuje przyjazne kontakty, współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.
 Jest odpowiedzialny i rozważny.
 Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań.
 Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki.
 Rozumie potrzebę podnoszenia konsekwencji swoich działań.
 Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznawanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu.
 Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.
 Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.
 Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre. Rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

Wizja absolwenta SP nr 2

Absolwent szkoły podstawowej:

 bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole.
 Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
 Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego.
 Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać.
 Jest otwarty.
 Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła.
 Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku.
 Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych.
 Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
 Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi.
 W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
 Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.
 Jest odpowiedzialny.
 Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów.
 Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych.
 Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej.
 Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi.
 Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
 Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł.
 Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe.
 Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.
 Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.
 Jest rozważny.
 Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu.
 Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
 Postępuje zgodnie z zasadami higieny.
 Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.
 Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu.
 W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.
 Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.
 Jest punktualny. Dotrzymuje terminów . Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

 

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym

1. Wrzesień
 rozpoczęcie roku szkolnego
 Sprzątanie Świata
 Dzień Chłopaka
2. Październik
 Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 Ślubowanie Klas I
3. Listopad
 Święto Niepodległości
 Dzień Pluszowego Misia
 Andrzejki
4. Grudzień
 Mikołajki
 Wieczór Kolęd
 Wigilia i Jasełka
5. Styczeń
 choinki klasowe
 Dzień Babci i Dziadka
6. Luty
 Walentynki
7. Marzec
 Międzynarodowy Dzień Kobiet
 Święto Wiosny
8. Kwiecień
 Rocznica śmierci Jana Pawła II
 Dzień Otwarty Szkoły
9. Maj
 Święto Konstytucji 3 Maja
 Święto Patrona Szkoły
 Wspaniałych rodziców mam…
10. Czerwiec
 Dzień Dziecka
 Dzień Sportu Szkolnego
 Dni Kultury Uczniowskiej
 Dzień Europejski
 zakończenie roku szkolnego

 

Ewaluacja programu

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Close Menu