• Historia SP nr 2 w Kolnie

    • Historia Szkoły


     Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie została oddana do użytku 1.09.1968 roku, po 11 miesiącach budowy. Patronat nad budową objął Wojewódzki Komitet Budowy Szkół przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku, wykonawcą było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane

     Salę gimnastyczną z zapleczem sportowym wybudowano i oddano do użytku w sierpniu 1970 roku.

     W dniu 18.09.1970 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku nadało Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie imię Ludwika Waryńskiego, sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski został przekazany szkole dnia 29.04.1972 roku.

     Od 1969 roku Wydział Oświaty i Kultury w Kolnie uznał szkołę za wiodącą w całokształcie pracy dydaktyczno-wychowawczej z terenem oddziaływania na cały powiat.

     Szkołą do chwili obecnej kierowało sześciu dyrektorów:

     1.  Halina Wasik (od 1.09.1968 do 31.08.1972)
     z-ca: Zdzisława Szalunas
     2.  Jan Myśliński (od 1.09.1972 do 31.08.1986)
     z-cy: Zdzisława Szalunas (do 1978)
     Maria Boć (do 1986)
     3. Bronisław Szymański  (od 1.09.1986 do 31.03.1991)
     z-cy: Teresa Skrodzka
     Jadwiga Potaś
     4.  Jadwiga Potaś (od 4.04.1991 do 31.08.1993)
     z-cy: Teresa Skrodzka
     Helena Grodzka
     5.  Maria Nagórska (od 1.09.1993 do 30.09.2008)
     z-cy: Irena Kozicka (od 1.09.1993 do 31.08.2008)
     Elżbieta Kowalewska (od 1.09.1993 do 31.08.2002)
     6. Dariusz Łosiewski (od 1.10.2008 do chwili obecnej)
     z-ca: Barbara Tobojka (od 1.10.2008 do chwili obecnej)
     z-ca: Joanna Gleba (od 1.10.2018 do 31.08.2021)

     W okresie, od kwietnia 1973 roku do sierpnia 1983 roku, w szkole istniała Izba Pamięci Narodowej. Utworzono ją z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Białymstoku. W 1978 roku działalność Izby została wyróżniona odznaką „Za zasługi dla ZBOWiD”. Z powodu trudności lokalowych Izbę przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Małym Płocku.

     W latach 1982-1984 dobudowano do budynku jedno skrzydło, w którym mieszczą się: 4 pracownie, gabinety: lekarski i stomatologiczny oraz w piwnicy szatnie dla dzieci.

     W latach 1991-1998 szkoła dysponowała dodatkowym budynkiem dla klas I-III po byłym Przedszkolu nr 1.

     Od 1.09.1998 roku szkoła jest zlokalizowana w jednym budynku. Oprócz 27 oddziałów klas I-VI uczyło się jeszcze 7 klas Gimnazjum w Kolnie.

     W roku szkolnym 2001/2002 w SP 2 uczyło się 11 klas gimnazjum i 26 oddziałów klas I-VI. (razem: 37 oddziałów)

     W 1998 roku szkoła otrzymała uchwałą Rady Miejskiej w Kolnie imię Henryka Sienkiewicza. Stało się to na wspólny wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Dnia 7 czerwca 1998 roku szkole wręczono sztandar, ufundowany przez sponsorów.

     Poprzedni sztandar został przekazany do archiwum.

     Na uroczystość wręczenia sztandaru przybyła wnuczka Henryka Sienkiewicza p. Maria Sienkiewicz, przedstawiciele szkół sienkiewiczowskich z Wąsosza, Rajgrodu i Łysych oraz władze miejskie i oświatowe. Poświęcenia sztandaru dokonał podzas uroczystej mszy w Kościele Parafialnym Ks. Prałat dr Jan L. Grajewski.

     Szkoła bierze udział w zlotach szkół sienkiewiczowskich. W maju 2000 roku wspólnie z Ks. Dziekanem delegacja uczestniczyła w odsłonięciu pomnika H. Sienkiewicza w Warszawie.